Let's Discover
All Colors of Life Together

ABOUT US

Our company which was established in Denizli in 2003, continues its activities in production facilities with a closed area of 15,000 m² today.

Our main activities are; dyeing, finishing, digital printing processes and sales of single jersey made of mixed yarns, rib, interlock, two-yarn, three-yarn and similar knitted fabrics made of cotton, polyester, bamboo, viscose and blended yarns.

SUSTAINABILITY

As Urhan Tekstil; we make the United Nations Sustainable Development Goals our corporate culture for our environment and our future, and we direct our production in line with our sectoral activities for which we are responsible.

We are working to develop smart production and consumption methods in order to meet today's needs without destroying the resources of future generations.

We are striving to be a company that takes an active role in solving these problems that concern our world and our future.

OUR POLICIES

To fulfill all our responsibilities towards the environment, society and our customers, which are our most important values, within the framework of sustainability,

To fully perceive and meet the customer's expectations of quality, price, delivery time and social compliance and to ensure the continuity of customer satisfaction,

To foresee and prevent the risks that may be encountered in terms of quality and safety in the product at the earliest stage by using scientific methods and thus to aim for zero error...


MORE

İŞ BAŞVURU FORMU

Öğrenim Bilgileri

İlk Öğretim

Orta Öğretim (Lise)

Meslek Yüksek Okulu

Varsa Devam Eden Diğer Eğitiminiz

Acil Durumda İletişime Geçilecek Kişi ve Telefon Numarası

Katıldığınız Eğitimler/Kurslar

Referanslar

1. Referans

2. Referans

3. Referans

İş Yeri Tecrübesi Bilgileri

1. İş yeri Ünvanı

2. İş yeri Ünvanı

3. İş Yeri Ünvanı

Halen Çalışıyorsanız Ayrılmak İstemenizin Sebebi

Görev ve Ücret Talepleri

Kısaca Öz Geçmişinizi Yazınız


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Pınarkent Mah. Cafer Sadık Abalıoğlu Bul. No.:19/1 Pamukkale/DENİZLİ adresinde yerleşik; Denizli Ticaret Siciline 8940225672 sicil numarası ile kayıtlı Urhan Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Urhan Tekstil" ya da "Veri Sorumlusu") [www.urhanboya.com.tr] tarafından internet sitesinde Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni kapsamında; tarafınızdan elde ettiğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 5/2'da belirtilen istisnalar hariç olmak üzere; kan grubu, dernek üyeliği, sendika üyeliği, vakıf üyeliği, adli kayıtlar verilerinizin aşağıda yer alan amaçlarla işlenmesi ve bu amaçlarla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmasına dair aşağıda belirtilen hususlara ilişkin açık rızanızı talep ediyoruz:
• Amaçlar;
- Çalısan adayı / stajyer / ögrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
- Çalısan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
- İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi.
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.urhantekstil.com adresinde yer alan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu'nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Pınarkent Mah. Cafer Sadık Abalıoğlu Bulv. No:19/1 Pamukkale/DENİZLİ adresine bizzat elden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imzalı olarak [email protected] adresine iletebilir veya KVK Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülecek diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz. .../.../20.... İşbu iş isteme formundaki sorulara verdiğim cevapların tam ve doğru olduğunu, zaman içersinde değişecek olan bilgilerimi en geç 10 (on) gün içersinde yazılı olarak bildireceğimi ve hakikat dışı veya eksik bir beyanımla işe alınmış bulunduğumun anlaşılması halinde herhangi bir ihbar ve tazminata gerek olmaksızın işime son verileceğini ve bundan dolayı herhangi bir takip, talep ve iddiada bulunmayacağımı ve eksik veya hakikat dışında beyanımla işe alınmamdan dolayı şirketin uğrayabileceği her türlü zarar ve ziyanı tazmin edeceğimi ve iki (2) ay deneme süresine tabi olacağımı kabul ve beyan ederim.

 
2022, Urhan Tekstil. All rights reserved.