Politikalarımız

KALİTE POLİTİKAMIZ

 • En önemli değerlerimiz olan çevre, toplum ve müşterilerimize karşı tüm sorumluluklarımızı sürdürülebilirlik çerçevesinde yerine getirmeyi,
 • Müşterinin kalite, fiyat, teslim süresi ve sosyal uygunluk beklentilerini tam olarak algılayıp eksiksiz karşılamayı ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamayı,
 • Üründe kalite ve güvenlik açısından karşılaşılabilecek riskleri en erken aşamada bilimsel yöntemler kullanarak öngörüp engellemeyi ve böylelikle sıfır hatayı hedeflemeyi,
 • Maliyeti düşürecek ve kârlılığı arttıracak her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmek ve uygulamaya geçmesini sağlamayı,
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,
 • Ürün ve hizmetlerin uygunluğunu etkileyebilecek riskleri ve fırsatları sürekli değerlendirerek iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri yapmayı,
 • Standart iş yapış şekillerini belirleyerek üretim yaptığı her noktada aynı kaliteyi sağlamayı,
 • Şirketin süreçleri arasındaki ilişkiyi gözeten bir kalite yönetim sistemi yürütmeyi ve bu sistemi yalın felsefe ile hizalamayı,
 • Tüm çalışanların kalite sistemleri çerçevesinde şirketin amaç ve hedefleri doğrultusunda katılımını sağlamayı, yeteneklerini en üst düzeyde kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • Tedarikçilerle iş birliği içerisinde çalışarak sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmayı,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı ve İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,

taahhüt ediyoruz.

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

 • Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında yer alan sorumluluk ve yükümlülükleri karşılamayı, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Standartları’na uymayı ve gerekliliklerini yerine getirmeyi,
 • Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli ortamlar sağlamak için tüm risk ve fırsatları değerlendirerek gerekli önlemleri planlama, uygulama, geliştirme ve sürekli iyileştirmeyi,
 • İş güvenliğini ön planda tutan teknolojileri tercih etmeyi,
 • Tehlikeleri kaynağında yok edecek önlemler almayı,
 • Çalışanlarımızın katılım ve danışmasını sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği kültürünün artırılması için eğitimler vermeyi,
 • Çalışanlarımızın kaza, yaralanma, hastalıklara karşı korunması ve kişisel koruyucu donanımların doğru veya eksiksiz kullanımı için eğitimler vermeyi,
 • Acil durumlar karşısında, tüm çalışanlarını korumayı ve acil durumlara karşı daima hazırlıklı olmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizin sürekliliğini sağlamayı ve geliştirmeyi,

taahhüt ediyoruz.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Urhan Tekstil A.Ş. olarak gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için çevre politikalarına önem veriyor ve bu konuda her geçen gün kendimizi yeniliyoruz. Doğal kaynakların hızla azalması, iklim değişikliği, küresel ısınma ve nüfusta meydana gelen artış yaşadığımız dünyanın en önemli sorunları arasında görülmektedir. Bu kapsamda, çevresel ve sosyal sorumluluk faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik anlayışı içerisinde gerçekleştiriyor, temiz ve yenilebilir enerjiye önem vererek bu konuda yatırımlar yapıyoruz.

Sorumlu olduğumuz ve yürürlükte olan T.C., Uluslararası Çevre Mevzuatına ve diğer şartlara uymayı, tüm ürün ve proseslerin, tasarımından ömrünü sonlandırana kadar;

 • Çevre kirlenmesini önlemeyi ve kirliliği kaynağında azaltmayı,
 • Enerji, su ve diğer doğal kaynakları verimli kullanmayı,
 • Doğal kaynakların kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.
 • Ekosisteme saygı göstererek, biyoçeşitliliğin korunmasını sağlamak.
 • Çalışanları, enerji verimliliği, su tasarrufu ve çevre konusunda bilinçlendirmeyi, konu ile ilgili bireysel sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlemeyi,
 • Ekolojik ham madde ve teknolojileri tercih etmeyi,
 • Atık yönetimini yasal mevzuat ve uluslararası standartlarla hizalanmış bir şekilde yürütmeyi,
 • Amaç ve hedeflere ulaşmak için yeni yatırımlarda çevre faktörlerini göz önüne alarak gerekli bilgi ve kaynakları sağlamayı,
 • Çevre iyileştirmelerinin sonuçlarını, müşterileri, fasoncuları, tedarikçileri, çalışanları toplumla paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı,
 • Çevre yönetim sistemini hedefler doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi ve gözden geçirmeyi,
 • Üretim ve diğer faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için gerekli olan ilgili gereklilikleri ve ilgili taraflarca belirlenen uygunluk yükümlülüklerini sağlamayı,

taahhüt ediyoruz.

 

ENERJİ POLİTİKAMIZ

Üretim ve tüm faaliyetlerinde enerji verimliliği için, enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltmayı, uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini artırmayı temel amaç edinmiş bir şirket olarak;

 • Sorumlu olduğumuz ve yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti enerji mevzuatlarına, uymakla yükümlü olduğumuz diğer şartlara uymayı ve Paris İklim Anlaşmasında belirlenen sera gazı emisyonlarının hedef değerlerini sağlamayı,
 • Enerji amaç ve hedefleri doğrultusunda enerji performansını gözden geçirerek sürekli iyileştirilmesinin sağlanması ve enerji yoğunluğunun düşürmeyi,
 • Sistem ve proseslerin tasarımında enerji verimliliğinin ön planda tutmayı,
 • Enerji ile ilgili yasal ve diğer zorunluluklarının yerine getirmeyi,
 • Teknolojilerin sürekli takibi ile enerji verimliliği yüksek ürünlerin tedarik edilmesi, bunu destekleyecek hizmet alımlarının en doğru ve etkin bir şekilde gerçekleştirmeyi,
 • Çalışanların enerji verimliliği sistemine dâhil edilerek enerji verimliliği sisteminin gerekliliklerinin yerine getirilmesinin sağlanması ve fikir, önerilerinin alınmasını sağlamayı,
 • Çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızın enerji verimliliği konusunda bilinçlendirmeyi ve teşvik etmeyi,
 • Enerjiyi verimli kullanarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı,
 • Amaç ve hedeflere ulaşmak için bilginin ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamayı,
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını etkin bir şekilde kullanılmayı,
 • Enerji ile ilgili yasal sorumlulukları yerine getirerek teknoloji bağlantılı Arge çalışmalarının yapılmasını sağlamayı,
 • Doğal kaynakların kullanımını enerji verimliliği çerçevesinde kademeli olarak azaltmayı,
 • Şirketin büyüme eğilimi ile orantılı olarak enerji tüketimini yeni gelişen teknolojiler vasıtasıyla azaltmayı,
 • Şirket bünyesindeki tüm personellere ve yeni işe başlayacak personellere enerji verimliliğini kapsayacak temel eğitimlerin verilmesi ve enerji verimliliği bilincinin oluşturulmasını sağlamayı

taahhüt ediyoruz.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Kurumumuzun temel varlığı ve başarıya götürecek en önemli unsuru olan çalışanların istihdam edilmesi, etkili ve uygun bir şekilde çalışmasının sağlanması, yetkinliklerinin geliştirilmesi, çalışan memnuniyeti ve motivasyonunun üst seviyelerde tutulması

 • Kurumumuzun hedeflediği amaçlara ulaşacak yetkin, insani değerlere sahip, gelişime açık, ekip çalışmasına yatkın nitelikteki çalışanların istihdam edilmesini sağlamayı,
 • Çalışanların performanslarının değerlendirilerek sürekli gelişimini sağlamayı,
 • Kuruma katkıda bulunacak çalışmaların özendirilmesini sağlamayı ve ödüllendirmeyi,
 • Tüm çalışanlara gelişimlerini sağlayacak ve kuruma katkıda bulunacak şekilde eğitimler düzenlemeyi,
 • Çalışanların gelişimini sağlayacak fırsatlar yaratmayı,
 • Personelin kişiliğine saygı duyup, haklarını korumayı,

taahhüt ederiz.

 
2022, Urhan Tekstil. Tüm hakları saklıdır.